Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Jouwcadeaukaart ("Jouwcadeaukaart"), gevestigd op Bomanshof 7, 5611 NJ te Eindhoven en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 17225912. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Jouwcadeaukaart aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Jouwcadeaukaart en jou. Jouwcadeaukaart behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Door gebruik te maken van de diensten van Jouwcadeaukaart stem je in met de meest recente versie van deze algemene voorwaarden.

Dienst

Jouwcadeaukaart biedt via haar digitale online platform (het "Platform") een dienst aan waarmee je cadeaukaarten kunt kopen en verkopen (de "Dienst").

Registratie en Privacy

Je kunt van de Dienst gebruik maken door je te registreren met of zonder een Facebook account. Je dient alle persoonlijke gegevens naar waarheid in te vullen. Jouwcadeaukaart beschermt je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Jouwcadeaukaart verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik van de Dienst mogelijk te maken en in dit verband met je te communiceren. Voor meer informatie: zie de Privacy Policy op onze website.

Verkopen van cadeaukaarten

Omschrijving cadeaukaart

De Verkoper vult de gegevens over de cadeaukaart zo volledig mogelijk en naar waarheid in. Die gegevens omvatten in elk geval de naam van de winkel, cadeaukaart nummer, pincode (indien aanwezig), vervaldatum (indien aanwezig), saldo, verkoopprijs en het persoonlijke bankrekeningnummer van de Verkoper. Het bankrekeningnummer dient Nederlands te zijn. Als de cadeaukaart een vervaldatum heeft dient deze datum aangegeven te worden bij het vak “vervaldatum”. Jouwcadeaukaart behoudt zich het recht voor om de informatie over een aangeboden cadeaukaart aan te passen aan de informatie die op het geüploade cadeaukaart staat vermeld.

Kosten en Prijs

De Verkoper bepaalt zelf de verkoopprijs van ieder cadeaukaart dat hij op het Platform aanbiedt (de "Verkoopprijs"), met dien verstande dat deze prijs minimaal 10% lager is dan het huidige saldo van de cadeaukaart. De Verkoper is voor ieder cadeaukaart waar een koopovereenkomst voor tot stand komt, een bedrag aan Jouwcadeaukaart verschuldigd. Tot 50 euro is dit 15% van de Verkoopprijs (incl. BTW). Vanaf 50 euro tot 100 euro is dit 12.5% van de Verkoopprijs (incl. BTW) en vanaf 100 euro is dit 10% van de Verkoopprijs (incl. BTW). Voldoening van dit bedrag vindt plaats door verrekening, en de Verkoper ontvangt dus 85%, 87.5% of 90% van de Verkoopprijs. De BTW over de cadeaukaarten die de Verkoper via Jouwcadeaukaart verkoopt moet al betaald zijn over het originele cadeaukaart voordat de Verkoper de cadeaukaart aanbiedt. Jouwcadeaukaart rekent BTW over de transactiekosten voor de koper en over de bemiddelingskosten voor de Verkoper.

Verkochte cadeaukaarten

De Verkoper ontvangt bij verkoop een e-mail met een bevestiging, waarna de verkochte cadeaukaart automatisch van het Platform wordt verwijderd. De Verkoper dient te controleren of de cadeaukaart als verkocht staat aangegeven op de website van Jouwcadeaukaart. De Verkoper mag na de verkoop de betreffende cadeaukaart op geen enkele wijze meer gebruiken en is verplicht het origineel en alle duplicaten te vernietigen.

Kopen van cadeaukaarten

Risico's

Het kopen van een cadeaukaart via Jouwcadeaukaart is niet risico vrij. Jouwcadeaukaart spant zich in om enkel veilige en succesvolle transacties via het Platform af te wikkelen, maar zij garandeert niet dat een cadeaukaart dat via het Platform is aangeschaft altijd de correcte gegevens en/of saldo bevat.

Kosten, betaling en levering

De Koper van een of meerdere cadeaukaarten kan online betalen via de aangeboden betaalmethodes. De transactiekosten voor de aankoop van een cadeaukaart bedragen voor iDeal 0%, Bitcoin 0%, PayPal 3.4% en Mister Cash 1.8% van de verkoopprijs en zijn inclusief de kosten van de betaling en BTW. De cadeaukaart wordt na aankoop direct door het Platform per e-mail naar de Koper verzonden. Bij aankoop is er een finale overeenkomst tot stand gekomen. Door de aard van het product is het niet mogelijk de aankoop ongedaan te maken.

Wijzigingen van de cadeaukaart voorwaarden

Jouwcadeaukaart is niet aansprakelijk voor wijzigingen van de voorwaarden van de cadeaukaart.

Ongeldige cadeaukaarten

De risico's m.b.t. geldigheid van de cadeaukaart en de eventuele kosten daarvoor zijn voor de Verkoper en de Koper. Een cadeaukaart nogmaals verkopen of gebruiken is niet toegestaan. Als de cadeaukaart niet geldig blijkt, kan de koper dit melden en Jouwcadeaukaart neemt dan contact op met de verkoper om een oplossing te vinden.

Persoonlijk gebruik

Jouwcadeaukaart is enkel voor persoonlijk gebruik en het is voor handelaren of commerciële partijen niet toegestaan om als Koper of Verkoper op het Platform op te treden. Scripts, (deels) geautomatiseerde programma's of andere methoden om voorrang te krijgen op aankopen, zijn niet toegestaan en kunnen leiden tot een (permanente) blokkade van de gebruiker.

Aansprakelijkheid

Jouwcadeaukaart is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de Dienst of het Platform mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Jouwcadeaukaart. Hoewel Jouwcadeaukaart zoveel mogelijk maatregelen treft om te zorgen dat de verkoop zo veilig mogelijk verloopt, garanderen wij op geen enkele wijze de juistheid van de Dienst. Jouwcadeaukaart is niet aansprakelijk voor de gevolgen van (eventuele) onjuistheden met betrekking tot de Dienst.

Misbruik

Als voorwaarde voor het gebruik van de Dienst, ga je ermee akkoord geen informatie, gegevens of inhoud via Jouwcadeaukaart aan te bieden die inbreuk maken op enige wet- of regelgeving. Bovendien ga je ermee akkoord dat je:

  1. geen onjuiste verwantschap pretendeert met een persoon of entiteit;
  2. geen niet-openbare/beveiligde gebieden van de Dienst betreedt;
  3. geen virussen, wormen, junk mail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties van welke aard dan ook en voor welk doel dan ook stuurt;
  4. niet de kwetsbaarheid van de Dienst of een ander gerelateerd systeem of netwerk onderzoekt, scant of test, of in strijd handelt met enige beveiliging of authenticatie.

Als Jouwcadeaukaart vermoedt dat je niet voldoet aan deze algemene voorwaarden, dan kan zij je toegang tot het Platform en de Dienst met onmiddellijke ingang (blijvend) ontzeggen.

Vrijgeven van informatie

Jouwcadeaukaart heeft te allen tijde het recht om informatie openbaar te maken (i) om zichzelf te verdedigen in rechtszaken, (ii) een gerechtelijk bevel te volgen, (iii) zich te houden aan alle wetten, voorschriften of verzoeken van de overheid, (iv) om de nationale veiligheid, defensie, de openbare veiligheid en de volksgezondheid te beschermen en (v) de algemene voorwaarden te handhaven.

Klachtenregeling

Als je een klacht hebt over het Platform of de Dienst, dan hoort Jouwcadeaukaart dat graag. Stuur je klacht (zo volledig mogelijk omschreven) naar klantenservice@jouwcadeaukaart.nl.

Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.